Návštěvní řády kláštera Zlatá Koruna 

Tyto návštěvní řády nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024; současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

územní památková správa v Českých Budějovicích

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

kláštera Zlatá Koruna

(DÁLE JEN "památkový objekt")

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Památkový objekt je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna památkového objektu je v návštěvních dnech otevřena dle návštěvní doby objektu.
 2. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně památkového objektu a na webových stránkách: www.klaster-zlatakoruna.cz.
 3. Prohlídkové okruhy jsou přístupné pouze s průvodcem.
 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami a jejich maximální kapacitu určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i památkového objektu je stanovena s ohledem na provozní podmínky památkového objektu a bezpečnost návštěvníků.
 5. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 návštěvníků, a to včetně osob se vstupem zdarma.  Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu nebo vedoucí provozu. V případě poslední prohlídky v daný den se tato prohlídka uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků.
 6. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout se správou památkového objektu, a to e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec nejpozději 15 minut před sjednanou dobou pro začátek prohlídky u pokladny památkového objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky.

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpoplatněných částí památkového objektu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Českých Budějovicích. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu a na jeho webových stránkách www.klaster-zlatakoruna.cz.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence vyznačen čas zahájení prohlídky.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá bez náhrady.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Při prohlídce exteriérů a interiérů památkového objektu je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.
 2. Z důvodů nepříznivého počasí, pronájmu památkového objektu nebo kritických technických problémů může správa památkový objekt nebo jeho část uzavřít.
 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do památkového objektu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 4. V interiérech i exteriérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 5. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že cizojazyčný výklad není možné zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem. Při tlumočení je třeba vždy dbát na to, aby ostatní návštěvníci ani výklad průvodce nebyli nepřiměřeně rušeni a na zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v památkovém objektu pokyny zaměstnanců. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany památkového objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je památkový objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Pro ochranu památkového objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní i vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a jiných omamných látek je přístup do památkového objektu zcela zakázán.
 4. Vstup do památkového objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi.
 5. V památkovém objektu je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret) a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků objektu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do památkového objektu veškeré chladné, střelné či palné zbraně, výbušniny a chemikálie včetně jejich replik.
 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, objemnými taškami, tyčovými či mokrými deštníky a živými zvířaty. Výjimku tvoří slepečtí a asistenční psi.
 8. Návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vstupem na prohlídku bere na vědomí, že může být podroben veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením a požádán na vyčkání příjezdu Policie ČR za účelem vyšetření zjištěného poškození nebo ztráty.
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat památkový objekt a jeho kulturní mobiliář. Zejména je zakázáno: 
  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  2. během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;
  3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu památkového objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  4. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem;
  5. propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;
  6. dotýkat se či manipulovat se skříňkami s elektrickými rozvody, signalizačním zařízením, hasicími přístroji a všemi dalšími technickými zařízeními;
  7. manipulovat s dotykovými obrazovkami, kamerami a dalším vybavením památkového objektu či prostoru pokladny.
  8. dotýkat se či manipulovat s informačním systémem památkového objektu.
 10. Pohyb zvířat v památkovém objektu:
  1. Vstup se zvířaty je do památkového objektu striktně zakázán s výjimkou vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční pes“) na základě předchozího souhlasu správy památkového objektu (na některých trasách je pohyb s asistenčními psi z provozních důvodů omezen nebo zakázán). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání, že se jedná o asistenčního psa. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem je povinna na požádání předložit průkaz asistenčního psa se speciálním výcvikem.
 11. V interiérech památkového objektu je zakázáno fotografování, natáčení a pořizování jiné dokumentace vyjma místností, které návštěvníkům specifikuje průvodce na začátku každé prohlídky, ve kterých je fotografování s respektem k ostatním účastníkům prohlídky povoleno. V případě, že je fotografování povoleno, není tak možné činit s použitím blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky. Fotografovat průvodce bez jeho vysloveného souhlasu není povoleno. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v památkovém objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Při prohlídce interiérů památkového objektu nebo v případě, že je v památkovém objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci/prohlídce na vědomí a je srozuměn s tím, že v jejím průběhu může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail zlatakoruna@npu.cz. Vyjádřit svoji pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na územní památkové správě NPÚ v Českých Budějovicích.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektovaného tohoto návštěvního řádu.  
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Návštěvní řád památkového objektu kláštera Zlatá Koruna

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

územní památková správa v Českých Budějovicích

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD NÁDVOŘÍ A ZAHRADY

kláštera Zlatá Koruna

(DÁLE JEN "NÁDVOŘÍ, ZAHRADA")

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST NÁDVOŘÍ A ZAHRADY

Nádvoří a zahrada jsou součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Nádvoří jsou přístupná dle návštěvní doby památkového objektu. Zahrada není veřejnosti volně přístupná. Výjimky vstupu do zahrady, která není součástí prohlídkového okruhu, povoluje vedoucí správy památkového objektu nebo vedoucí provozu.
 2. Přístup na nádvoří nebo do zahrady může být správou památkového objektu aktuálně upraven, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (filmování, komerční pronájem aj.) může být prostor nádvoří nebo zahrady pro veřejnost i zcela uzavřen.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Vstup na nádvoří je pro návštěvníky zdarma.
 2. Osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby je vstup na nádvoří a do zahrady zakázán.

Článek 4 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Nádvoří jsou přístupná bez průvodce. Zahrada je přístupná pouze v doprovodu průvodce nebo pracovníka Správy památkového objektu.

Článek 5 – BEZPEČNOST A OCHRANA

 1. Na nádvoří a v zahradě je zakázáno:
  1. Požívat alkohol a jiné omamné či návykové látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, požití drogy či jiných omamných či návykových látek je vstup zakázán.
  2. Kouřit (i elektronické cigarety, kromě vyznačených ploch), zahazovat nedopalky na zem, rozdělávat a používat otevřený oheň.
  3. Používat veškerou pyrotechniku.
  4. Nošení zbraní.
  5. Na nádvoří i v zahradě je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové cesty/chodníky, trhat a lámat květiny, otrhávat květy/listy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech a keřích, přelézat a podlézat ploty, zdivo a zábradlí, lovit zvěř a ptactvo či jakkoliv ubližovat a poškozovat či odnášet faunu a flóru v zahradě se nacházející.
  6. Jakýmkoli způsobem poškozovat, ničit či odnášet vybavení nádvoří a zahrady, psát nebo malovat po zdech, sochách, obkladech a obložení, a dalších přírodních a stavebních prvcích.
  7. Využívat travní plochy k piknikům.
  8. Jezdit a parkovat motorovými vozidly a opírat dopravní prostředky (např. kola, koloběžky) o zeď či je odkládat na jiná než k tomu vyhrazená místa.
  9. Jezdit v areálu objektu na koni, jakýmikoliv jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří vozíky pro tělesně postižené, dětské kočárky a vozidla s povolením vjezdu). Jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Objekt neručí za případnou ztrátu či poškození jízdního kola.
  10. Vylepovat či rozdávat plakáty, letáky apod. bez vědomí správy objektu.
  11. Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše; znečišťovat jakýmkoliv způsobem.
  12. Tábořit, hrát míčové hry, sáňkovat, lyžovat a bruslit.
  13. Létat s drony; případné výjimky povoluje správa objektu.
  14. Provozovat geocaching včetně umisťování „kešek“.
  15. Narušovat klid, pořádek, bezpečnost a dobré mravy, hlasitě pouštět hudbu či jiné zvukové záznamy, křičet a hlasitě se projevovat ve smyslu rušení ostatních návštěvníků.
  16. Dotýkat se či manipulovat s informačním systémem.
 2. Pro ochranu nádvoří a zahrady a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 3. Při prohlídce a pobytu na nádvoří a v zahradě je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty nádvoří a zahrady. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.

Článek 6 – VSTUP NA NÁDVOŘÍ A DO ZAHRADY S JÍZDNÍM KOLEM a dalšími dopravními prostředky

 1. Na nádvoří a do zahrady je vstup návštěvníka jedoucího na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardech apod. zakázán.
 2. Pro zaparkování jízdních kol a koloběžek je návštěvník povinen využít výhradně vyhrazená místa k tomu určená (kolostavy).

Článek 7 – VSTUP NANÁDVOŘÍ A DO ZAHRADY

 1. Na nádvoří je zvířatům vstup povolen za těchto podmínek:
  1. Zvíře musí být na vodítku.
  2. Majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná, a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku ve správě Národního památkového ústavu.
  3. Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.
  4. Vstup zvířete není zpoplatněn.
 2. Do zahrady je vstup se zvířaty zakázán; s výjimkou vodicíhopsa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční pes“). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání, že se jedná o asistenčního psa. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem je povinna na požádání předložit průkaz asistenčního psa se speciálním výcvikem.

Článek 8 – FOCENÍ A NATÁČENÍ

 1. Na nádvořích a v zahradě je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
 2. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: zlatakoruna@npu.cz.
 3. V případě, že je na nádvořích nebo v zahradě pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 9 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem a náledím.

Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail zlatakoruna@npu.cz. Vyjádřit svoji pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na územní památkové správě NPÚ v Českých Budějovicích.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektovaného tohoto návštěvního řádu.  
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Návštěvní řád nádvoří a zahrady kláštera Zlatá Koruna

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Lenka Tondlová

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 767
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Zlatá Koruna 1 38202
Rodačka ze západočeských Blovic zamířila v roce 2004 do jihočeského kláštera Zlatá Koruna na pozici stálé průvodkyně, kde zužitkovala své dlouholeté zkušenosti z památkových objektů Kozel a Sychrov. Aktivně se zapojila do provozu, správy a komplexní péče o areál bývalého cisterciáckého opatství a na jaře roku 2011 postoupila na pozici vedoucí správy zlatokorunského kláštera. Prioritami její práce je upevňovat odkaz cisterciáckých mnichů o zachování duchovní podstaty tohoto místa, velmi citlivě pečovat o mimořádný klášterní areál, udržovat jeho dobrou stavební kondici a poskytnout široké veřejnosti každoročně pestrou programovou a kulturní nabídku.