V klášteře Zlatá Koruna zpřístupní od příští sezóny mnišské toalety

Hlavní prohlídkovou trasu kláštera Zlatá Koruna od příští turistické sezóny rozšíří místnost, která v 18. století sloužila jako mnišské toalety. Stavebně byla tato prostora v budově velkého konventu dokončena na konci září, teď bude doplněna o informační tabule, které přiblíží fungování důmyslného odpadního systému v klášteře i samotný průběh jeho obnovy. Ta byla realizována za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu a celkem vyšla na téměř 909 tisíc korun.

Správa kláštera Zlatá Koruna připravila pro sezónu 2021 rozšíření hlavní prohlídkové trasy o místnost, která původně sloužila pro mnišské toalety. Jedná se o prostor velký cca 85 m2, který se nachází ve východním traktu velkého konventu v těsné blízkosti knihovní chodby a skriptoria. "Jeho původní funkci zaznamenal po zrušení kláštera a odchodu cisterciáků inženýr Josef Matz v geometrickém plánu, který se stal důležitým pramenem pro konkrétní specifikaci umístění latrín. A to nejen v prvním nadzemním patře, kde probíhala obnova prostor, ale i nad touto místností v druhém patře, kde toalety sousedily s mnišskými celami a také ve sklepní části pod těmito oběma místnostmi, kde se nachází šachta určená pro spadiště včetně štoly, kterou byly splaškové vody odváděny do kmenové stoky a dále do Vltavy", upřesnila kastelánka kláštera Lenka Tondlová.

Místnost v prvním nadzemním patře sloužila na konci 20. a počátkem 21. století jako elektrická rozvodna. Po rekonstrukci elektroinstalace a přesunutí rozvodny o patro výš, byly učiněny kroky k tomu, aby mohla místnost vhodně doplnit hlavní prohlídkový okruh a připomenout svoji původní funkci. Prostor byl vyklizen a na základě projektové dokumentace byly restaurátory provedeny sondy do omítek. "Nelehkým úkolem bylo získání finančních prostředků na revitalizaci prostoru. V roce 2015 přišla informace od organizace MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. o možnosti čerpání vnějších zdrojů, kterých Národní památkový ústav pro obnovu prostoru bývalých mnišských toalet využil", vzpomíná Lenka Tondlová.

Stavební práce se však nezaměřily pouze na obnovu této jediné místnosti v 1.NP, která bude návštěvníkům prezentována jako čistý prostor s novodobou konstrukcí latrín s pisoáry. Rozkryt byl štolový systém s původní gotickou klenbou i architektonickými prvky z doby počátků stavby kláštera. Nyní probíhají práce na opravě stavebních konstrukcí samotné štoly, která je v havarijním stavu. Po této akci bude provedena sanace prostoru spadiště historických záchodů, které bude mít důležitou funkci při odvětrávání prostor v prvním patře. 

Projekt obnovy historických záchodů byl realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu, specifikovaného cíle IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, číslo výzvy ŘO IROP 55. výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 v rámci 1. výzvy MAS Blanský les-Netolicko - IROP -Kulturní dědictví -I., registrovaný pod reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0008897.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 908 739,- Kč. Z toho způsobilé výdaje činí 738 301,- Kč, kdy je 95% (701 385,95 Kč) financováno ze strukturálních fondů (ERDF) a 5% (36 915,05 Kč) ze státního rozpočtu Ministerstva kultury České republiky. Nezpůsobilé výdaje projektu dosáhly výše 170 438,- Kč.

Projekt prováděla stavební firma POHL - Roztoky.